آزمايش چگالي يا جرم واحد حجم در سنگدانه

جرم واحد حجم مخلوط سنگدانه برابر است با جرم مجموع سنگدانه تقسيم بر حجم کلي دانه ها به اضافه فضاي خالي موجود در ميان آنها، بنابر اين جرم واحد حجم با رابطه زير بيان مي شود: مقادير جرم واحد حجم ادامه مطلب