اسلامپ بتن

اسلامپ بتن

اسلامپ بتن دستگاه اسلامپ بتن جهت آزمایشهای بتن در آزمایشگاههای مخصوص مورد اسفتفاده قرار می گیرد که در کشورهای مختلف نتیجه های حاصل از آزمون تفاوت دارد . هدف از انجام آزمون اسلامپ بتن چیست ؟ به منظور سنجیدن میزان ادامه مطلب